Brickmarkt
voor al uw legosets
en losse onderdelen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Brickmarkt

ALGEMENE VOORWAARDEN Brickmarkt

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brickmarkt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Brickmarkt zijn vrijblijvend en Brickmarkt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5. Brickmarkt
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Brickmarkt. Het is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brickmarkt dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Alle aangeboden producten zijn nieuw in verzegelde verpakking. Alle aangeboden producten kunnen, gezien de kwetsbare aard van de verpakking, altijd minieme krassen en deuklijntjes hebben. Brickmarkt benadrukt derhalve geen MISB (Mint In Sealed Box) producten aan te bieden, tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voordat de levering plaats vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Brickmarkt.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Brickmarkt gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Op aanvraag geeft Brickmarkt prijsindicaties voor nog niet leverbare producten. Indien deze prijzen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Brickmarkt.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Brickmarkt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Brickmarkt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Brickmarkt geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Brickmarkt garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid en herroepingsrecht

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Brickmarkt daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (eventueel per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden en de bestelling is verzonden met de verzendmethode PostNL verzekerde verzending, heeft Brickmarkt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Bestellingen met de verzendmethode PostNL/DHL standaardverzending geven geen recht op schadevergoeding bij vermissing of schade.
7.3 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
  
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Brickmarkt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Brickmarkt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Brickmarkt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Brickmarkt schriftelijk opgave doet van een adres, is Brickmarkt gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Brickmarkt schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Brickmarkt gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Brickmarkt deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Brickmarkt in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Brickmarkt vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Brickmarkt is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.